Billboard đã phát hành album xếp hạng xếp hạng  thế giới  cho ngày kết thúc vào ngày 13 tháng 10! BTS vẫn nằm trong...